Warunki prawne

Niniejsze warunki prawne odnoszą się do całej witryny bagbase.com. Przed korzystaniem z witryny bagbase.com należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, ponieważ korzystanie z witryny bagbase.com oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków (niezależnie od tego czy użytkownik zarejestruje się w witrynie firmy Beechfield Brands Ltd czy nie).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma Beechfield Brands Ltd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić że informacje zamieszczane w witrynie bagbase.com są prawidłowe i aktualne, jednak Beechfield Brands Ltd nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów zamieszczonych na bagbase.com. Firma może wprowadzać zmiany do materiałów zamieszczonych na bagbase.com. W celu uniknięcia wątpliwości, firma Beechfield Brands Ltd nie będzie ponosiła odpowiedzialności za błędy w informacjach zamieszczonych na bagbase.com i za wszelkie zmiany w informacjach wprowadzone bez uprzedniego ostrzeżenia.

Materiały zapewnione na bagbase.com są udostępnione w takiej postaci w jakiej są bez żadnych warunków, gwarancji lub innych postanowień żadnego typu. Zgodnie z powyższym, w maksymalnym, dopuszczalnym przez prawo zakresie, firma Beechfield Brands Ltd zapewnia użytkownikowi dostęp do witryny bagbase.com na zasadzie takiej, że Beechfield Brands Ltd wyklucza wszystkie oświadczenia (z wyjątkiem nieprawdziwych oświadczeń), gwarancje, warunki i inne postanowienia (w tym między innym, warunki wynikające z przepisów o zadowalającej jakości, przydatność dla określonego celu i zachowanie należytej staranności), które poza niniejszym oświadczeniem prawnym, mogą mieć zastosowanie do witryny bagbase.com. Nic co tutaj zawarto nie ogranicza ani nie zwalnia z odpowiedzialności Firmy na mocy warunków umowy zawartej między firmą Beechfield Brands Ltd a klientem.

Odpowiedzialność

Firma Beechfield Brands Ltd zrzeka się całej odpowiedzialności za wszelkie ilości lub rodzaje strat lub szkód poniesionych przez użytkownika lub stronę trzecią w wyniku uzyskania dostępu do witryny bagbase.com lub wynikających z korzystania, niemożności korzystania lub powstałych w wyniku korzystania z witryny bagbase.com lub materiałów, zawartości lub informacji zamieszczanych w niej od czasu do czasu.

Firma Beechfield Brands Ltd nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialność w żaden sposób ani w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub w wyniku korzystania z witryny bagbase.com za żadne poniesione straty lub szkody w tym między innymi za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne, domniemane lub następcze straty lub szkody lub wszelkie straty przychodu, zysków, interesów, reputacji, danych, informacji lub inne starty lub szkody wynikając z lub w dowolny sposób związane z przerwą w działalności gospodarczej i niezależnie od tego czy tego typu straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, znane lub przewidziane lub nie oraz niezależnie czy wynikają z czynu zabronionego (w tym między innymi zaniedbania), naruszenia umowy lub z innego powodu.

Prawa własności intelektualnej

Witryna bagbase.com jest chroniona przez angielskie i międzynarodowe prawa autorskie i dotyczące znaków handlowych. W związku z tym cały projekt witryny, teksty, grafika oraz ich selekcja i rozmieszczenie stanowią chronione prawami autorskimi utwory firmy Beechfield Brands Ltd. Osoby odwiedzające witrynę nie mogą kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, publikować, wyświetlać, przesyłać, powielać lub dekompilować żadnych części materiałów w żaden sposób (elektroniczny lub inny) ani dla żadnego celu włączać ich do prac pochodnych bez naszej jednoznacznej, pisemnej zgody.

Beechfield®, BagBase®, Quadra® i Westford Mill® są znakami handlowymi firmy Beechfield Brands Ltd. Wszystkie inne znaki handlowe i logo wykorzystywane w tej witrynie są znakami handlowymi i logo ich poszczególnych właścicieli. Nie wysuwamy żadnych roszczeń do znaków handlowych innych podmiotów, które mogą pojawiać się w witrynie. iPad jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Nasze produkty są chronione prawami do wzoru i prawami autorskimi, gdzie ma to zastosowanie.

Własności intelektualnej firmy Beechfield Brands Ltd nie można używać w odniesieniu do żadnego produktu lub usługi, które nie pochodzą z naszej firmy, w żaden sposób który może wprowadzać w błąd klientów ani w żaden sposób, który dyskredytuje lub kompromituje firmę. Wszelkie prawa, których jednoznacznie nie przyznano na mocy niniejszych Warunków i postanowień lub wszelkie mające zastosowanie umowy licencyjne są zastrzeżone przez firmę Beechfield Brands Ltd i/lub jej sprzedawców lub licencjodawców.

Nic co zawarto w niniejszych warunkach nie będzie postrzegane jako przekazanie przez domniemanie, zarzut lub w inny sposób żadnej licencji lub prawa do użytkowania żadnego znaku handlowego, patentu, prawa do wzoru lub prawa autorskiego firmy Beechfield Brands Ltd ani żadnej innej strony trzeciej.

Ogólne

Niniejsze warunki prawne odnoszą się do całej witryny bagbase.com. Odwiedzenie dowolnej części witryny bagbase.com przez użytkownika, będzie postrzegane przez nas jako zaakceptowanie przez niego w pełni niniejszego oświadczenia prawnego. Jeśli użytkownik nie akceptuje w pełni niniejszego oświadczenia prawnego, musi natychmiast opuścić witrynę bagbase.com.

Firma Beechfield Brands Ltd może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszego oświadczenia prawnego aktualizując ten wpis.

Oświadczenie prawne będzie podlegać prawom obowiązującym w Anglii i będzie interpretowane zgodnie z nimi. Spory wynikające w związku z niniejszym oświadczeniem prawnym będą podlegały niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Copyright © 2022 Beechfield Brands Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa własności intelektualnej | Pełne zasady i warunki | Polityka prywatności

法律警告